Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Ramazan ayı ve Kadir Gecesi...
05 Eylül 2010 Pazar | 14:44

Takvîmlere göre, 5 Eylül (26 Ramazân) Pazar gününü 6 Eylül (27 Ramazân) Pazartesiye bağlayan gece, mübârek “Kadir Gecesi”dir.
Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki: “Kim, [fazîletine] inanarak ve sevâb umarak Kadir Gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş ve gelecek günâhları affolur.”

ON MÜBÂREK GECE
“Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli” demek olan “mübârek” sıfatıyle sıfatlanan ve İslâm dîninin kıymet verdiği “on gece” vardır ki, bunlar, hicrî-kamerî sene içerisindeki sıralarına göre, “1 Muharrem (Hicrî yılbaşı gecesi), 10 Muharrem (Aşûre Gecesi), Mevlid, Regâib, Mi’râc, Berât, Kadir, Ramazân Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleri”dir.
Bildirilen bu on geceden başka, Fıtır (Ramazân) ve Kurbân Bayramının diğer geceleri, Zil-hicce ayının ilk on gecesinden kalan 8 gece, Muharrem’in ilk on gecesinden kalan 8 gece ve her Cum’a ve Pazartesi gecesi de mübârektir.
Büyük âlim ve velîlerden İmâm-ı Rabbânî’nin (kuddise sirruh) bildirdiğine göre, üç ayların üçüncüsü, kamerî ayların ise dokuzuncusu olan ramazân ayı, bütünü itibâriyle çok kıymetli ve şerefli bir aydır. Ramazân ayında yapılan bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâp, başka aylarda yapılan farz ibâdetlere verilen sevâp gibidir; bir farza verilen sevâp ise, başka aylardaki yetmiş farza verilen sevâp gibidir. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene boyunca da bu işleri yapmak nasip olur. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bu bilgileri, aslında Peygamber Efendimizden naklen bildirmektedir...
Şüphesiz ki, Kadir Gecesi ramazan ayı içindedir; ama Kadir Gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bu husûstaki hadîs-i şerîflerden birkaçı şöyledir: “Kadir Gecesini ramazânın son on gününde arayınız.” (Müslim); “Kadir Gecesini, ramazânın son on gününün tek gecelerinde [21, 23, 25, 27 ve 29 gibi] veya ramazânın son gecesinde arayınız. Sevâbını umarak Kadir Gecesini ibâdetle geçirenin geçmiş ve gelecek günâhları affolur.” (İmâm Ahmed); “Kadir Gecesi ramazânın 27. gecesidir.” (Ebû Dâvud)
Kadir gecesini soran bir zâta Peygamber Efendimiz: “Bu yıl, ramazanın ilk gecesi idi geçti. 27. geceyi ihyâ et! Ramazanın 27. gecesini ihyâ edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehîdlik ve gâzîlik sevâbı verilir” buyurdu.
Hz. Âişe vâlidemize hitâben de, “13. gece idi geçti. Kadir Gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihyâ edersen, âhiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibâdet sana yeter” buyurdu.
Bu ümmetin en büyük âlimlerinden olan İmâm-ı Şâfiî, “Kadir Gecesi Ramazân-ı şerîf ayının 17. gecesi”, Ehl-i Sünnetin reîsi İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe ise, “27. gecesi olması çok vâki olur” buyurmuşlardır.
“(Daha önce) Kadir Gecesine rastlamış olan bir geceyi ihyâ eden, Kadir Gecesini ihyâ etmiş gibi sevâb kazanır” hadîs-i şerîfini düşünerek, sık sık vâki olan 27. gece ihyâ edilirse, o gece Kadir Gecesi olmasa bile, yine de büyük sevâba kavuşulur.

BAZI ALÂMETLERİ...
Okuduğu, ezberlediği kitaplar, sayılamayacak kadar çok olan, derin âlim, büyük velî, Ehl-i sünnetin göz bebeklerinden İmâm-ı Şa’rânî (kuddise sirruh) hazretlerinin uzun tecrübelerine dayanarak bildirdiğine göre, “Ramazan ayı, pazar günü başlarsa, Kadir Gecesi 29. gecedir. Salı başarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. Gecedir.” Tabîî ki İmâm-ı Şa’rânî hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve “Ben, bu formül ile 30 sene Kadir Gecesine kavuştum” diye de ilâve etmiştir.
Kadir gecesi, açık ve sâkin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Hadîs-i şerîfte, “Kadir Gecesi açık ve mülâyim bir gecedir. Soğuk ve sıcak değildir. Sabâhında da güneş zaîf ve kızıl olarak doğar” [Taberânî] ve “Kadir gecesi açık bir gecedir. Sıcak ve soğuk değildir. Onda bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabâhının alâmeti, güneşin şuâsız doğmasıdır” [Taberânî] buyurulmuştur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuâsız doğar.
“Kadir gecesinde köpek sesi duyulmaz” diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri de şöyle anlatmıştır: “Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.”

“Kadir Gecesi”, çok kıymetli, şerefli, mübârek bir gecedir. Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı kerîmin, Resûlullah Efendimize gelmeye, vahyedilmeye başladığı ve ramazân ayı içinde olan “Kadir Gecesi”nin fazîleti (üstünlüğü), bin aydan daha hayırlı [fazîletli, kıymetli] olduğu Kur’ân-ı Kerîm’de “Kadir sûresi”nde bizzât Allahü teâlâ tarafından açıkça bildirilmektedir. Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Allahü teâlâ indinde en kıymetli gece, Kadir Gecesidir.”
Nasıl ki, altın madeni bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok üstün ise, yine yâkût taşı diğer normal taşlardan çok kıymetli ise, bu gece de diğer normal gecelerden çok üstündür.

GİZLENEN BEŞ ŞEY
Kadir Gecesi, bu ay (ramazân ayı) içindedir. [Bakara, 185; Kadir, 1] Ama Kadir Gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bir hadîs-i şerîfte: “Allahü teâlâ, 5 şeyi 5 şey içinde gizlemiştir: Rızâsını tâatte, gazabını günâhlarda, orta namazı 5 vakit namazda, evliyâsını halk arasında, Kadir Gecesini ise ramazân ayı içinde gizlemiştir” buyuruluyor.
O hâlde, Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemelidir. Gazabı günâhlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günâhı küçük görmemeli ve işlememelidir. Orta namazı kaçırmamak için, 5 vakit namazı vaktinde kılmalıdır. Evliyâsı insanlar arasında gizli olduğu için de, herkese iyi muâmele etmelidir. Atalarımız, “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil” demişlerdir.
Hadîs-i şerîflerde, bu gecenin, ramazân ayının son on gecesinde yani 20-30. geceleri arasında aranması bildirilmiştir. Nitekim Eshâb-ı Kirâm, Peygamber Efendimize Kadir Gecesinin ne zaman olduğunu sorunca: “Kadir gecesini, Ramazân ayının son on gününde arayınız” buyurmuşlardır. Bir başka zaman sorulduğunda ise, Kadir Gecesini ramazân ayının 27’sinde aramalarını emir ve tavsiye buyurmuşlardır.
“Kadir Gecesi”, Muhammed aleyhisselâmın ümmetine mahsûs bir gecedir. Başka Peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Allah, Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir.” [Deylemî]

NELER YAPMALI?
Her Müslümân, on bir ayın sultânı olan ramazân ayını ve bin aydan daha hayırlı, kıymetli olan Kadir Gecesini bir ganîmet bilmeli, bu fırsatı iyi değerlendirmelidir: Bu gecede ve diğer mübârek gecelerde çok tevbe ve istiğfâr etmeli, Allahü teâlâya duâ, münâcât, tazarru’ ve niyâzda bulunmalı, yalvarıp yakarmalıdır. Sevgili Peygamberimiz, Kadir gecesinde, “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fü annî” duâsını okumayı tavsiye etmiştir ki ma’nâsı şöyledir: “Yâ Rabbî! Sen elbette affedicisin, affı seversin, beni de affeyle.”
Tesbîh, tahmîd, tekbîr, tehlîl ve benzeri her çeşit zikir, fikir ve şükürle meşgûl olmalıdır. [Tesbîh: Sübhânallâh, Tahmîd: Elhamdü lillâh, Tekbîr: Allahü ekber, Tehlîl: Lâ ilâhe illallâh demektir.]
Mübârek gün ve gecelerde, kazâ namazı borcu olanlar, kazâ namazları kılmalıdır. Aslında her zaman bolca kazâ namazları kılmalıdır. Çünkü seyyid, allâme İbn-i Âbidîn hazretlerinin beyânına göre, bir kimsenin hiç kazâsı olmasa, buna rağmen bütün namazlarını kazâ etse, ihtiyâtlı iş yapmış olur.
O gecede, Kur’ân-ı kerîm okumalı, sevâbını ölülerimizin rûhlarına da göndermelidir.
Peygamber Efendimize de salât ü selâm okumalıdır.
Kıymetli fıkıh ve ilmihâl kitaplarından fıkhî mevzûları okuyup ilim öğrenmelidir.
Ana-baba, diğer yakın akrabâ ziyâret edilmeli veya telefonla gönülleri ve duâları alınmalıdır.
Fakîrler, yetîmler sevindirilmeli, sadakalar, hediyeler verilmelidir.
Dargınlar, küskünler barışmalıdır.
Ayrıca bu vesîleyle, güzel vatanımızın dirliği, asîl milletimizin birliği ve beraberliği, bütün Müslümanların ve İslâm âleminin huzûr ve saâdeti, bütün insanların da hidâyeti için duâ etmeliyiz.
Bu vesîleyle, bütün değerli okuyucularımızın, asîl milletimizin ve bütün İslâm âleminin Kadir Gecelerini cândan tebrîk eder, sevdikleriyle birlikte sıhhat ve âfiyet içerisinde nicelerine kavuşmalarını, Cenâb-ı Hak’tan tazarru’ ve niyâz eyleriz.

***

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü teâlâ, mübarek gecelerde yapılan duaları kabul ediyor. Ramazan-ı şerif ayı, bu ümmete mahsustur. Hazret-i Ali, (Eğer Allahü teâlâ bu ümmeti affetmek dilemeseydi, bunların hepsini affetmeyi takdir etmeseydi, ramazan ayını vermezdi) buyuruyor. Ramazan ayı, nimetlerin en büyüklerindendir. Affın, mağfiretin dopdolu olduğu bir aydır. Bir günü, bine bedeldir. Hele içinde, bir de, bin aya bedel olan Kadir Gecesi vardır.
Bir ayın tamamı, yani ramazanın her günü bayramdır, çünkü her gün binlerce, yüz binlerce Müslüman affa uğruyor, Cennete gidiyor. Bu öyle mübarek bir aydır ki, bütün senenin pisliğine kefarettir ve mutlaka temizleyicidir. Orucunu tutan mümin, bayram sonuna kadar tertemiz olur.
Bayramdan sonra, kirli havaya bağlı olarak, insanlar yine kirlenmeye başlıyor. Bu kirli hava, salihlere de bulaşıyor, çünkü hava kirlenirse, bundan herkes rahatsız olur. Şimdi manevi hava çok kirli. Temiz kimse bile, sokağa çıktığı zaman, bu kirli havayı teneffüs ettiği için kalbi kararır. Havanın kirliliği, haram ve helallerin karışmasından olmuştur. Eskiden haramlar ve helaller ayrıydı. Şimdi karmakarışık oldu.

YA HAYIR SÖYLE, YA SUS!

Günahlar iki kısımdır. Biri, Allahü teâlâ ile kulları arasında, diğeri ise kulların kendi arasındadır. Allahü teâlâ çok merhametli olduğu için çoğunu affediyor, ama kullar arasında kul hakkı olursa, o adalete sevk ediliyor. Namaz kılmamışsa, namaz borcu varsa, o da mahkemeye gidiyor. Onun için, her fırsatta kaza namazı kılmalı, namazsız geçen zamanların affı için de, Ehl-i sünnet âlimlerinin eserlerinden, çok kitap dağıtmalı.

Gıybet, iftira gibi kul hakkı olan günahlar nasıl affolur? Köyün birinde çok laf taşıyan, dedikoducu biri varmış. Köyün hocasına gitmiş ve (Hocam, ben yaptıklarıma tevbe ettim. Acaba affoldum mu?) diye sormuş. Hoca efendi de ona, (Sen yarın köy meydanına gel, orada göreceksin. Yalnız gelirken kuş tüyü dolu bir yastıkla gel) demiş. Ertesi gün adam yastıkla köy meydanına gelmiş. Herkes orada. Hoca, cebinde getirdiği makasla yastığı kesmeye başlayınca, kuş tüyleri rüzgârın tesiriyle etrafa dağılmaya başlamış. Hoca, (Şimdi bütün tüyleri topla, o zaman affedilirsin) demiş, ama ne mümkün? (Hocam, uçup gittiler, nasıl toplarım) demiş. Tabii herkes, bu işin hikmeti nedir diye merakla beklerken Hoca, (İşte bu tüyleri tek tek toplaman gerektiği gibi, kimin dedikodusunu yaptıysan, kimin hakkına girdiysen, onların hepsiyle tek tek helalleşmen gerekir) demiş...

  insan ve toplum kategorisindeki en yeni içerikler
- Hicri yılbaşı gecesi...
- Kurban Bayramınızı tebrik ederiz...
- Arefe gününün önemi...
- Bir Kurban, Bin Dua...
- Hüseyin Hilmi Işık...
- Hata düzeltme sanatı
- Âlemlerin Yaratıcısı...
- Tarafını belli etmek...
- Kâbusnâme'den altın nasihatler...
- Ramazan ayı ve Kadir Gecesi...
- Hastaların oruç tutması...
- Orucu bozan ve bozmayan durumlar...
- Fitre vermenin önemi...
- Eyüp'te Teravih Namazı...
- Oruç kefareti...
- Hayatta hiç birşey yolunda gitmiyor diyenlere...
- Orucu bozmayan şeyler...
- Orucu bozan şeyler...
- Oruç tutmak faydalıdır...
- Oruç ve aç durmak...
- Orucun ve Ramazan ayının fazileti...
- Kur’an-ı kerimi herkes anlayamaz...
- Bu gece Berat Kandili...
- Güllerin Efendisine...
- Üç aylar başlıyor...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı