Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
S. Ahmed Arvasi dualarla yâd edildi
29 Aralık 2008 Pazartesi | 19:46

Türk-İs­lâm ül­kü­sü­nün na­di­de mü­te­fek­kir­le­rin­den eği­tim­ci, sos­yo­log, ya­zar mer­hum Sey­yid Ah­med Ar­va­si, ve­fa­tı­nın 20'nci yıl dö­nü­mün­de Edir­ne­ka­pı Şe­hit­li­ği'nde bu­lu­nan kab­ri ba­şın­da dua­lar­la yâd edil­di. 56 se­ne­lik öm­rü­nün bir bö­lü­mün­de Türk-İs­lam da­va­sı için mü­ca­de­le eden ko­nu­şan, an­la­tan, ya­zan ve hi­ta­bet sa­na­tı­nı en gü­zel şe­kil­de ic­ra eden Sey­yid Ah­med Ar­va­si, ha­ya­tı­nın di­ğer dö­ne­min­de ga­ze­te­miz­de­ki Has­bi­hal baş­lı­ğı al­tın­da­ki ma­ka­le­le­ri ve neşr et­ti­ği ki­tap­la­rıy­la Müs­lü­man-Türk genç­li­ği­ni ken­di­si­ne hay­ran bı­rak­tı. 31 Ara­lık 1988'de Eren­köy'de­ki evin­de sa­at 11.00'de çok sev­di­ği dak­ti­lo­su­nun ba­şın­da ru­hu­nu tes­lim eden Ar­va­si Ho­ca'yı se­ven­le­ri unut­ma­dı. MHP Fa­tih İl­çe Baş­kan­lı­ğı'nın or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Sey­yid Ah­med Ar­va­si'nin kab­ri ba­şın­da bir ara­ya ge­len çok sayıda se­ve­ni oku­nan Kur'an-ı Ke­rim'i ve du­ala­rı ru­hu­na he­di­ye et­ti. MHP Fa­tih İl­çe Baş­ka­nı Mu­rat Omur­tağ, Ar­va­si ho­ca­nın Türk-İs­lam Ül­kü­sü'nün kıy­met­li şah­si­yet­le­rin­den ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "Türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin sağ­lam bir ze­mi­ne otur­ma­sın­da Ar­va­si Ho­ca­mı­zın eme­ği ve mü­ca­de­le­si as­la unu­tu­la­maz" di­ye ko­nuş­tu. Di­ğer yan­dan Şeh­za­de­ba­şı Ca­mi­i'nde ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­aki­ben Ar­va­si Ho­ca için bir de mev­lid-i şe­rif ter­tip edil­di.

Bu arada Ülkücü İşçiler Derneği Bağcılar Şubesi tarafından S.Ahmet Arvasi ile ilgili çalışmalarından dolayı Hüdavendigar Onur'a Arvasi'nin kabri başında bir teşekkür belgesi verildi.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı