Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Mu­adi­li ol­ma­yan adam...
28 Aralık 2008 Pazar | 22:07

Ahmet Arvasi Hoca vefatının 20. yılında yâd ediliyor

Türk fi­kir ha­ya­tı­nın ki­lo­met­re taş­la­rın­dan, bü­yük da­va ada­mı, ya­za­rı­mız S. Ah­met Ar­va­si ile Mil­li şa­iri­miz Meh­med Âkif Er­soy; Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si'nde dü­zen­le­nen an­ma top­lan­tı­sı ile ve­fat yıl­dö­nüm­le­rin­de bir­lik­te yâd edil­di. Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER), ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, ya­zar­lar Ol­cay Ya­zı­cı, Mah­mut Çe­tin ve Hü­da­ven­di­gâr Onur, 20 yıl ön­ce, bir 31 Ara­lık ak­şa­mı ara­mız­dan ay­rı­lan S. Ah­met Ar­va­si'nin ha­ya­tı, fi­kir­le­ri ve eser­le­ri hak­kın­da se­ven­le­ri­ne bil­gi ver­di.

GENÇ­LE­RE YOL ÇİZ­Dİ
Ar­va­si'nin ga­ze­temiz­de ma­ka­le­ler ka­le­me al­dı­ğı dö­nem­ler­de ya­nın­da bu­lu­nan isim­ler­den olan ya­zar Ol­cay Ya­zı­cı, mer­hum Ar­va­si Ho­ca'nın mu­adi­li ol­ma­yan bir mü­nev­ver ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­zı­cı, "Bu top­lu­mun ana ele­ment­le­ri­ni, kim­ya­sı­nı oluş­tu­ran eser­ler ver­di. Yer­li bir tez su­na­rak, bi­zim dün­ya­mı­zı yan­sıt­tı. Kar­ga­şa­nın ya­şan­dı­ğı 70'li yıl­lar­da, ken­di mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­rin­den ha­ber­dar ol­ma­yan genç­li­ğe de­rin bir ilim ve te­fek­kür­le yol çiz­di. O ebe­di­yen yü­rü­yen ulu­lar mec­li­si­nin bir üye­si­dir" diye konuştu.

İN­SA­NI AN­LA­MAK
Ya­zar Mah­mut Çe­tin de, "Ar­va­si Ho­ca, be­lir­li bir si­ya­si ka­lı­ba so­ku­la­rak yok sa­yıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı. Hal­bu­ki Ar­va­si, Ba­tı dü­şün­ce­si­ne kar­şı Türk-İs­lam ül­kü­sü­nü sun­du" de­di. Ar­va­si Ho­ca hak­kın­da ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rıy­la bi­li­nen Hü­da­ven­di­gar Onur da, bü­yük Türk mil­li­yet­çi­si­nin ömür bo­yun­ca mil­li me­se­le­le­re İs­lam pen­ce­re­sin­den bak­tı­ğı­nı ve in­sa­nı an­la­ma­ya yö­ne­lik fi­kir­ler yü­rüt­tü­ğü­nü ifa­de et­ti.

Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si’nde yapılan etkinlikte yazarlar Mahmut Çetin, Olcay Yazıcı ve Hüdavendigar Onur; Arvasi Hoca’yı anlattı.

 

Dr. Erken: Çok boyutlu bir dünyaydı
> Hü­da­ven­di­gar Onur

Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Dr. Vey­si Er­ken, Türk İs­lam Ül­kü­sü­nün fi­kir ba­ba­sı, bü­yük da­va ada­mı S. Ah­met Ar­va­si Ho­ca'nın çok bo­yut­lu bir dün­ya ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bir dö­nem Ül­kü­cü Me­mur­lar Der­ne­ği'nde be­ra­ber ça­lış­ma fır­sa­tı bul­du­ğu Ar­va­si Ho­ca ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni ak­ta­ran Dr. Vey­si Er­ken, "Bir da­ki­ka­lık za­ma­nın bi­le bo­şa har­can­ma­sı­nı is­te­me­yen bir ya­pı ve bu yö­nüy­le genç­li­ğe ör­nek ol­du. Eği­ti­ci­lik onun en önem­li va­sıf­la­rın­dan­dı" de­di.
Dr. Er­ken, şöy­le de­vam et­ti: "O ça­ğı­mı­zın mü­te­fek­kir­le­rin­den bi­riy­di ve yaz­dık­la­rı gü­nü­müz­de de can­lı­lı­ğı­nı ve ge­çer­li­ği­ni ko­ru­yor. Ge­le­ce­ğe dam­ga­sı­nı vu­ra­bi­len­ler mü­te­fek­kir ka­bul edi­lir. Ar­va­si te­fek­kü­rü ve ta­ak­ku­lu ha­tır­la­tı­yor. Ar­va­si med­re­se-i yu­su­fi­ye­nin öne­mi­ni ha­tır­la­tı­yor. İlm-i hal ya­za­cak ka­dar mek­tep­leş­ti­ri­len ve se­vim­li­leş­ti­ri­len ala­nı ha­tır­la­tı­yor. Ar­va­si mü­ca­de­le et­me­nin ge­rek­li­li­ği­ni ve az­mi ha­tır­la­tı­yor. O bir cehd ada­mıy­dı. Kı­sa­ca Ar­va­si 'adam'lı­ğı ha­tır­la­tı­yor, zi­ra o adam gi­bi adam­dı."
Dr. Vey­si Er­ken, mer­hum S. Ah­met Ar­va­si'nin Tür­ki­ye'de­ki sos­yal ya­pı­la­rı İs­lâ­mi bir pers­pek­tif­le ele al­dı­ğı­nı ve sos­yo­lo­jik te­rim­le­re ye­ni bir bo­yut ka­zan­dır­arak Tür­ki­ye'nin ger­çek­le­ri­ni sis­te­ma­ti­ze et­ti­ği­ni kaydetti.

'Ken­di­ni Ara­yan İn­san'ın 'Türk-İslam Ülküsü'
Ai­le­si Va­n'­ın Bah­çe­sa­ray il­çe­si­ne bağ­lı, Ar­vas kö­yün­den olan S. Ah­met Ar­va­si, 15 Şu­bat 1932'de Ağ­rı­'nın Do­ğu­ba­ya­zıt il­çe­sin­de doğ­du. Yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­de öğ­ret­men­lik yap­tı. An­ka­ra Ga­zi Eği­tim Ens­ti­tü­sü Pe­da­go­ji bö­lü­mü­nü 1958 yı­lın­da ta­mam­la­ya­rak çe­şit­li eği­tim ens­ti­tü­le­rin­de pe­da­go­ji eği­ti­mi ver­di. 1979 yı­lın­da, İs­tan­bul Ata­türk Eği­tim Ens­ti­tü­sü­'n­den emek­li ol­mak zo­run­da kal­dı. "İlm-i Hâ­l", "Ken­di­ni Ara­yan İn­sa­n", "Di­ya­lek­ti­ği­miz ve Es­te­ti­ği­mi­z", "Türk-İs­lam Ül­kü­sü­", "İn­san ve Öte­si­", "Do­ğu Ana­do­lu Genç­li­ği­" , "E­ği­tim Sos­yo­lo­ji­si­", "Has­bi­ha­l" gi­bi ses ge­ti­ren 13 ese­re im­za at­tı. 31 Ara­lık 1988 ta­ri­hin­de sa­at 11:00'de ga­ze­te­miz­de neş­re­di­len "Has­bi­ha­l" kö­şe­si­ni ha­zır­lar­ken dak­ti­lo­su­nun ba­şın­da yor­gun dü­şe­rek 57 ya­şın­da Hak­k'­ın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu. Ar­va­si­'nin eser­le­ri Bil­ge­oğuz Ya­yın­la­rın­dan te­min edi­le­bi­lir. Ad­res: Alem­dar Ma­hal­le­si Mol­la­fe­na­ri Sok. No: 41/A Ca­ğa­loğ­lu- İs­tan­bul Tel: 0212 527 33 65- 66 faks: 0212 827 33 64

Kaynak: Türkiye

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı