Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
'Mesnevi'yi okumak kolay değil!
18 Aralık 2008 Perşembe | 21:40

Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Mev­la­na Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi (SÜ­MAM) Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Nu­ri Şim­şek­ler, "Mes­ne­vi'den bir­kaç be­yit oku­ya­rak Mev­la­na'yı bir ye­re oturt­mak ve­ya ken­di mak­sat­la­rı­na alet et­mek yan­lış­tır" de­di. Yrd. Doç. Dr. Şim­şek­ler, Mes­ne­vi'nin yüzyıllardır okun­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, şöy­le ko­nuş­tu: "Mes­ne­vi oku­mak ko­lay de­ğil. Yüzyıllardır oku­nu­yor ama onu oku­ya­cak ki­şi; İs­lam ilimlerine, ayet ve ha­dis­le­re, es­ki hikâyele­re hat­ta Hint ve Yu­nan fel­se­fe­si­ne, ta­ri­hi olay­la­ra va­kıf ol­ma­lı ki tam ola­rak anlayabilsin. Mes­ne­vi oku­ma­la­rı­nın ço­ğu bun­lar­dan yok­sun ya­pı­lı­yor. Mes­ne­vi uz­ma­nı olmayan­lar, in­san­la­rı Mev­la­na ko­nu­sun­da yan­lış dü­şün­ce­le­re yön­len­di­re­bi­lir."

Bu arada Mev­la­na Mü­ze­si'ni Kur­ban Bay­ra­mı'nda 30 bin, 1 Ara­lık­ta baş­la­yan Mev­la­na'nın 735. Vus­lat Yıl Dö­nü­mü An­ma Et­kin­lik­le­ri bo­yun­ca da 56 bin yer­li ve ya­ban­cı zi­ya­ret et­ti. Mü­ze Mü­dü­rü Yu­suf Ben­li, "9 gün­lük bay­ram ta­ti­lin­de Ak­de­niz'e ta­ti­le gi­den­ler mut­la­ka müzeye uğ­ra­yıp geç­ti­ler. Ya­ban­cı­la­rın da il­gi­si yo­ğun ol­du. 56 bin zi­ya­ret­çi­nin 6 bi­ni­ni ya­bacılar oluş­tur­du. En çok Ja­pon­lar ve İran­lı­lar gel­di" di­ye ko­nuş­tu.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı