Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
En gözde yatırım antika
18 Aralık 2008 Perşembe | 12:25

 

KRİZ AN­Tİ­KA­YI ET­Kİ­LE­Mİ­YOR
An­tik A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tur­gay Ar­tam, 27 yıl­dır mü­za­ye­de ger­çek­leş­tir­di­ği­ni be­lir­te­rek, "An­ti­ka ve sa­nat pi­ya­sa­sı bu kriz­ler­den en az et­ki­le­nen, hat­ta et­ki­len­me­yen bir pi­ya­sa­dır di­ye­bi­li­riz. Tam ak­si­ne kriz dö­nem­le­rin­de sa­nat pi­ya­sa­sın­da bir ha­re­ket­li­lik gö­rü­lür. Müş­te­ri­le­rin bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu­nun an­ti­ka ve tab­lo ala­rak, var­lık­la­rı­nı yan­la­rın­da gü­ven­de tu­tu­yor. Bü­yük fi­yat ar­tış­la­rın­dan da fay­da­la­nı­yor" de­di.

Sa­nat eser­le­ri ve an­ti­ka­lar hiçbir devirde de­ğer­le­ri­ni yi­tirmiyor. Pa­ra­nın geç­mez ol­du­ğu za­man­da, Da­li, Pi­cas­so, Ce­zan­ne, Ma­tiss gi­bi ün­lü res­sam­la­rın tab­lo­la­rı ve çe­şit­li an­ti­ka­lar bin ila 10 bin do­lar ara­sın­da de­ği­şen ra­kam­lar­la sa­tıl­dı. Gü­nü­müz­de ay­nı an­ti­ka­lar için mil­yon do­lar­lık as­tro­no­mik ra­kam­lar te­laf­fuz edi­li­yor. Kü­re­sel kriz dün­ya­da ya­kı­cı et­ki­si­ni sür­dü­rür­ken, ya­tı­rım­la­rı­nın de­ğer kay­bı­na uğ­ra­ma­ma­sı te­la­şı­na dü­şen hol­ding­ler ve kal­bur üs­tü iş adam­la­rı bi­ri­kim­le­ri­ni ga­ran­ti­li ya­tı­rım ens­trü­man­la­rı­na yön­len­dir­me­ye baş­la­dı.

TER­CİH­LER RİSK­SİZ YA­TI­RI­MA
Kriz an­la­rı­nın göz­de ya­tı­rım ara­cı ola­rak gö­rü­len mü­za­ye­de­ler­de­ki an­ti­ka sa­nat eser­le­ri, bu ya­tı­rım­la­rın ilk sı­ra­sın­da yer alı­yor. Üs­te­lik kriz se­be­biy­le şir­ket­le­rin­de na­kit sı­kın­tı­sı­na dü­şen ün­lü ko­lek­si­yo­ner­ler, pa­ha bi­çil­mez an­ti­ka­la­rı­nın sa­tıl­ma­la­rı için fi­yat­lar­da uy­gun in­di­rim­le­re gi­di­yor­lar. Şu sı­ra­lar mü­za­ye­de şir­ket­le­ri­nin dü­zen­le­di­ği mü­za­ye­de­ler tık­lım tık­lım do­lu­yor. Mu­ham­men be­del­le­ri­nin 2-3 ka­tı­na sa­tı­lan an­ti­ka eser­le­rin de­ğer­le­ri­nin hiç­bir kriz­de yok ol­ma­ya­ca­ğı­nı bi­len akıl­lı ya­tı­rım­cı­lar da mü­za­ye­de­le­re hü­cum et­miş du­rum­da. Tıp­kı gay­ri­men­kul fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş gi­bi an­ti­ka­lar da re­el de­ğer­le­rin­den sa­tı­şa çı­kı­yor.

5 MİL­YON YTL'LİK AÇIK AR­TIR­MA
Se­zo­nun en bü­yük mü­za­ye­de­si re­kor sa­yı­da­ki eser­le önü­müz­de­ki pa­zar gü­nü Con­rad Ote­li'nde ya­pı­lı­yor. Mü­za­ye­de­de 300 ta­ne­si tab­lo 463 adet re­kor sa­yı­da­ki an­ti­ka eser, ilk de­fa ay­nı an­da sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Bir­bi­rin­den de­ğer­li ko­lek­si­yon­luk ve mü­ze­lik an­ti­ka­lar top­lam 5 mil­yon YTL mu­ham­men be­del­le açık ar­tır­ma­ya çı­kı­yor.

ZEN­GİN­LE­RİN YE­Nİ YA­TI­RI­MI
An­ti­ka mü­za­ye­de­le­ri dü­zen­le­yen Meh­met Kes­ki­ner, dün­ya­da bü­yük kriz­ler­de, zen­gin­le­rin var­lık­la­rı­nı pa­ra­nın de­ğer kay­bet­me­siy­le an­ti­ka­ya yön­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, "Her dö­nem­de an­ti­ka de­ğe­ri­ni ko­ru­muş­tur. Eko­no­mik kriz­ler­de iş adam­la­rı ve ko­lek­si­yo­ner­ler il­gi­le­ri­ni da­ha ön­ce­ki tec­rü­be­le­ri­ne da­ya­na­rak risk­li ya­tı­rım­lar ye­ri­ne an­ti­ka­la­ra yön­len­di­ri­yor" şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı