Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
100 Te­mel Eser internette
18 Kasım 2008 Salı | 20:54
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB), top­lum­da oku­ma alış­kan­lı­ğı ge­liş­tir­mek için ha­ya­ta ge­çir­di­ği "100 Te­mel Eser" pro­je­si­ni elek­tro­nik or­ta­ma ta­şı­yor. Ba­kan­lık tav­si­ye ni­te­li­ğin­de­ki eser­le­ri in­ter­net­ten öğ­ren­ci­le­rin hiz­me­ti­ne sun­du. Bu sa­ye­de de­ğer­len­dir­me sü­re­ci bi­ten ro­man, şi­ir, hatı­ra, ma­sal ve hi­kâ­ye gi­bi ede­bi me­tin­le­re 'bir tık'la ula­şıla­bi­le­cek. MEB Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve 10 te­mel bö­lüm­den olu­şan pro­je­de, değerlendir­me­si bi­ten eser­ler ba­kan­lı­ğın res­mi in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­lan­ma­ya baş­la­dı. Za­man için­de eser­ler ses­li ola­rak da ak­ta­rı­la­rak gör­me en­gel­li öğ­ren­ci ve va­tan­daş­la­rın is­ti­fa­de­si­ne sunu­la­cak. Pro­je hak­kın­da bil­gi ve­ren MEB Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri te­mel amaç­la­rı­nın öğ­ren­ci­le­rin elek­tro­nik or­tam­da da oku­ma kül­tü­rü­nü ka­zan­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. 100 Te­mel Eser ara­sın­da, Türk Ede­bi­ya­tın­dan 73, dün­ya ede­bi­ya­tın­dan da 27 eser bu­lu­nu­yor.
  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı