Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Kültür Sanat Ajandası
17 Kasım 2008 Pazartesi | 23:01

SER­Gİ:
>> Tak­sim Ata­türk Ki­tap­lı­ğın­da 20-30 Ka­sımda Ab­düs­se­lam Fer­şa­toğ­lu'nun "Hi­caz Demiryo­lu­nun 100. Yı­lı Fo­toğ­raf Ser­gi­si" ge­zi­le­bi­lir.

>> Kon­ya Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin Ge­le­nek­sel El Sa­nat­la­rı Ser­gi­si 17 Ka­sım­da be­ğe­ni­ye su­nu­la­cak.

>> Sa­nat ha­ya­tın­da ya­rım as­rı ge­ri­de bı­ra­kan Fo­toğ­raf­çı Gül­te­kin Çiz­gen'in ça­lış­ma­la­rı 21-31 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Tak­sim Met­ro­sun­da gö­rü­le­bi­lir.

>> Genç sa­nat­çı Han­de Bil­ten'in ca­mın por­se­len­le bü­tün­leş­ti­ği ta­kı ser­gi­si, 18-29 Ka­sım tarihle­rin­de Ga­la­ta­sa­ray Ar­ke­oPe­ra Sa­nat Ga­le­ri­si'nde...

FESTİVAL:
>> "Al­tın Ko­za 13 Ka­re Ulus­la­ra­ra­sı Sa­nat Fes­ti­va­li" 20 Ka­sım Per­şem­be gü­nü başlayacak.

>> "Çu­ku­ro­va Tek ki­şi­lik Gös­te­ri Gün­le­ri", kap­sa­mın­da bu­gün Sum­ru Yav­ru­cuk "Yal­nız Kadın" isim­li gös­te­ri­le­riy­le sah­ne ala­cak.

>> İz­mir Fran­sız Kül­tür Mer­ke­zi'nde, hafta boyunca 5 farklı bel­ge­sel­ ücretsiz gösterilecek.

OYUN:
>> Mu­sa­hip­za­de Ce­lal'in yaz­dı­ğı, "İs­tan­bul Efen­di­si", 18 ve 20 Ka­sım­da Es­ki­şe­hir Büyükşehir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı Te­pe­ba­şı Sah­ne­si'nde...

>> İz­mir Dev­let Ti­yat­ro­la­rı ya­rın ak­şam Wo­ody Al­len'in ka­le­me al­dı­ğı "Bir Da­ha Çal Sam" ad­lı oyu­nun prö­mi­ye­ri ya­pı­la­cak.

KONSER: Ce­mal Re­şit Rey Kon­ser Sa­lo­nu'nda ya­rın ak­şam "Tür­ki­ye, İran, Hin­dis­tan ve İs­pan­ya'dan Ri­tim­ler" ad­lı kon­se­riy­le "Et­no­rit­mix" sah­ne ala­cak.

SOHBET: Os­man­lı Ban­ka­sı Mü­ze­sinde Ya­zar Hul­ki Ak­tunç, 19 Ka­sımda sa­at 18:30'da "İstan­bul'u Bul Ba­na" baş­lık­lı söy­le­şide olacak.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı