Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Vizyondakiler
14 Kasım 2008 Cuma | 09:01

SON BU­LUŞ­MA
Ta­ri­hin son şa­hit­le­ri

Tür­ki­ye'nin ba­ğım­sız­lı­ğı için bin­ler­ce in­sa­nın şe­hit düş­tü­ğü, genç-yaş­lı, ka­dın-er­kek de­me­den düş­ma­na kar­şı tek vü­cut di­ren­di­ği Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın son şa­hit­le­ri, Ga­zi Ömer Kü­yük, Ga­zi Ya­kup Sa­tar ve Ga­zi Vey­sel Tu­ran'ın gün­lük hayat­la­rı ve sa­vaş yıl­la­rı­na da­ir anı­la­rı Son Bu­luş­ma'da göz­ler önü­ne se­ri­li­yor. Ço­rum­lu Ga­zi Ömer De­de, son ka­lan di­ğer iki ga­zi, Ya­kup Sa­tar ve Vey­sel Tu­ran'ı zi­ya­ret edi­yor, sa­vaş yıl­la­rı­na da­ir anı­la­rı­nı pay­la­şıp bir­bir­le­riy­le he­lal­le­şi­yor­lar. Ta­ri­hi ken­di ağız­la­rın­dan an­la­tan bu üç ga­zi, ger­çek si­ne­ma tü­rün­de­ki bel­ge­sel ya­pım ile ta­ri­hin şa­hit­le­ri ola­rak ya­zı­lı­yor.

Filmin künyesi
O­yun­cu­lar: Kur­tu­luş Sa­va­şı Ga­zi­le­ri Ö­mer Kü­yük, Vey­sel Tu­ran, Ya­kup Sa­tar
Yö­net­men: Nes­li Çöl­ge­çen
Tü­rü: Bel­ge­sel

 

Çığlıkla başlayan gerilim
Genç bir TV mu­ha­bi­ri olan An­ge­la ile ha­ber ka­me­ra­ma­nı Pab­lo, it­fa­iye­ci­le­ri ko­nu edi­nen bir prog­ram ha­zır­la­mak­ta­dır­lar. Ol­duk­ça sı­kı­cı ge­çen prog­ram bir te­le­fo­nun gel­me­siy­le ha­re­ket­li­lik ka­za­nır. Yaş­lı bir ka­dı­nın ge­çir­di­ği ev ka­za­sı ile il­gi­li ge­len bu ih­bar üze­ri­ne An­ge­la ve Pab­lo it­fa­iye­ci­le­rin pe­şi­ne ta­kı­lır. Ka­dı­nın evi­ne va­ran ekip, evin için­den kor­kunç çığ­lık­lar du­yar­lar. Bun­dan son­ra­sı ha­fı­za­lar­dan çık­ma­ya­cak bir kâ­bus­tur.


Filmin künyesi
ÖLÜM ÇIĞLIĞI
O­ri­ji­nal A­dı: REC
Yö­net­men: Je­u­me Ba­la­gu­e­ro
O­yun­cu­lar: Ma­nu­e­la Ve­las­co, Fer­ran Ter­ra­za, Jor­ge Ser­ra­no,
Tü­rü: Kor­ku-­Ge­ri­lim


Sınırları aşan aşk hikâyesi
İki sı­nır ara­sın­da Bir Türk ve Kürd'ün aş­kı­nın iş­len­di­ği film si­ya­si me­saj­lar ta­şı­yor. Fil­min ko­nu­su şöy­le; İs­tan­bul'da ya­şa­yan ti­yat­ro­cu Ay­ça ile Ku­zey Iraklı ti­yat­ro­cu Kürt Ha­ma Ali, Tür­ki­ye'de çe­ki­len bir film se­tin­de ta­nı­şır ve âşık olur­lar. Film çe­kim­le­ri bit­tik­ten son­ra Ha­ma Ali Irak'a Ay­ça ise İs­tan­bul'da­ki ru­tin hayatı­na ge­ri dö­ner. Irak'ta sa­va­şın pat­la­ma­sıy­la bir­bir­le­ri­ne ulaş­ma­la­rı ade­ta im­kan­sız hâ­le ge­lir. Ai­le­siy­le, ti­yat­ro çev­re­si ve ken­di­siy­le mü­ca­de­le eden Ay­ça, her­kes Irak'tan kaç­ma­ya ça­lı­şır­ken Ha­ma Ali'ye ulaş­mak için ade­ta ter­si­ne bir yol­cu­lu­ğa çı­kar.

Filmin künyesi
­GİT­MEK: BE­NİM MAR­LON VE B­RAN­DOM
Yö­net­men: Hü­se­yin Ka­ra­bey
O­yun­cu­lar: Ay­ça Dam­ga­cı, Ha­ma A­li K­han,
Tü­rü: D­ra­ma


Her şey güzel giderken...
Dı­şar­dan ba­kan bir gö­ze gö­re Tay­lor'lar ör­nek bir ai­le­dir. Char­les, üni­ver­si­te­de rek­tör ol­ma yo­lun­da tec­rü­be­li ve ba­şa­rı­lı bir pro­fe­sör­dür. Oğ­lu Mic­ha­el üret­ken ve meş­hur bir aşk ro­ma­nı ya­za­rı­dır. Kı­zı Rhyne hu­kuk fa­kül­te­si­ne gir­mek üze­re­dir. Li­sa yıl­lar ön­ce ço­cuk­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek için ay­rıl­dı­ğı ko­lej­den me­zun ola­cak­tır. An­cak elim bir ka­za bu gü­zel gü­nü kâ­bu­sa çe­vi­re­cek ve kut­la­ma­la­rı ya­rı­da bı­ra­ktıra­cak­tır.

Filmin künyesi
BAH­ÇEM­DE­Kİ A­TEŞ BÖ­CEK­LE­Rİ
O­ri­ji­nal A­dı: Fi­ref­li­es in t­he Gar­den
­Yö­net­men: Den­nis Le­e
O­yun­cu­lar: R­yan Rey­nolds, Ju­li­a Ro­berts, E­mi­li­e Wat­son

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı