Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Kültür Sanat Ajandası
03 Kasım 2008 Pazartesi | 21:34

SER­Gİ

Os­man­lı pa­di­şah­la­rın­dan ay­nı za­man­da şa­ir olan 26'sı­nın bi­rer şi­iri­nin Türk­çe, İn­gi­liz­ce ve Arap­ça ter­cü­me­le­rin­den olu­şan "Şii­rin Sul­tan­la­rı" ser­gi­si 4 Ka­sım­da Çı­ra­ğan Pa­la­ce Kempinski Otel'de açı­la­cak. Prof. Dr. İs­ken­der Pa­la ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ser­gi 16 Ara­lık'a ka­dar gö­rü­le­bi­le­cek.

Mer­sin Dev­let Re­sim ve Hey­kel Mü­ze­si'nde Türk­ler'in Avus­tral­ya'ya gö­çü­nün 40 yı­lı aşan öy­kü­sü­nün an­la­tıl­dı­ğı "İş­çi ola­rak gel­dik, va­tan­daş ola­rak kal­dık" ad­lı fo­toğ­raf ser­gi­si 6 Kasıma ka­dar ge­zi­le­bi­lir.

İF­SAK Fo­toğ­raf Gün­le­ri kap­sa­mın­da Meh­met Tur­gul'un İs­tan­bul fo­toğ­raf­la­rı Ta­rık Za­fer Tuna­ya Kül­tür Mer­ke­zin­de gö­rü­le­bi­lir.

OYUN

An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su'nun ye­ni oyu­nu "Genç Os­man", yarın Bü­yük Ti­yat­ro'da sahnelenecek.

Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su'nun, "De­li İb­ra­him" ad­lı oyu­nu yarın sa­at 20.30'da se­yir­ciy­le bu­lu­şa­cak.

Ada­na Dev­let Ti­yat­ro­su, ya­rın "Zi­ya­ret­çi" ad­lı oyu­nun prö­mi­ye­ri ya­pa­cak. Oyun, 5-6 Kasımda da iz­le­ne­bi­le­cek.

ŞEN­LİK

Ka­sım'da Emi­nö­nü'n­de Me­de­ni­yet Ge­çit­le­ri, Han ve Pa­saj Şen­li­ği ya­pı­la­cak. Et­kin­lik­te Eminö­nü'nde­ki Ye­ni Han keş­fe­di­le­cek.

PA­NEL

İstanbul Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü kon­fe­rans sa­lo­nun­da, 8 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü, sa­at 16:00'da Ha­ti­ce Ak­su'nun "Nus­re­ti­ye Ca­mii ve Süs­le­me­le­ri" ko­nu­lu Os­man­lı Süs­le­me Sa­na­tı kon­fe­ran­sı ta­kip edi­le­bi­lir.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı