Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Kitap kurtları TÜYAP'a
01 Kasım 2008 Cumartesi | 23:26

TÜ­YAP Fu­ar­cı­lık ve Tür­ki­ye Ya­yın­cı­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen İstanbul Ki­tap Fua­rı'nın 27'n­ci­si, 18. İs­tan­bul Sa­nat Fua­rı'yla eş­za­man­lı ola­rak dün (01.11.2008) kapıları­nı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne açtı. 9 Ka­sım'a ka­dar sü­re­cek olan "1968: 40 Yıl Önce, 40 Yıl Son­ra" te­ma­lı ki­tap fu­arı­na yak­la­şık 550 ya­yı­ne­vi ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu katılıyor. 282 kül­tür et­kin­li­ğinin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği fu­ar­da 750 ya­zar da im­za gün­le­rin­de okuyucu­la­rıy­la bu­lu­şa­cak.

Bu yıl ya­ban­cı ka­tı­lım­cı­la­rın faz­la­lı­ğı ile dik­kat çek­ti­ği fu­ar, Rus­ya ve Ve­ne­zü­el­a'dan Ya­yın­cı­lar Bir­li­ği tem­sil­ci­le­ri­ni ağır­lı­yor. Di­ğer ka­tı­lım­cı­lar ara­sın­da ise ABD, Al­man­ya, Avus­tur­ya, Çek Cum­hu­ri­ye­ti, Er­me­nis­tan, Hin­dis­tan, İtal­ya, İn­gil­te­re, İs­pan­ya, İs­veç, İran, Ko­so­va, Kü­ba, Leton­ya, Ma­ke­don­ya, Po­lon­ya, Ro­man­ya ve Yu­na­nis­tan'dan ya­yı­nev­le­ri bu­lu­nu­yor.

Fua­rın ödül tö­ren­le­ri ise 3 Ka­sım'da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Fu­ar bo­yun­ca 'onur ya­za­rı' ola­rak kabul edilen Fü­ru­zan'ın eser­le­ri­nin ya­nı sı­ra ha­ya­tın­dan ke­sit­le­rin oluş­tur­du­ğu ta­sa­rım­lar "Füruzan Diye Bir Öy­kü"ad­lı ser­giy­le gös­te­ri­le­cek. Ay­rı­ca ya­ban­cı ya­zar­lar pa­nel­ler­de okurlarıy­la buluşa­cak.

Bü­yük­çek­me­ce TÜ­YAP'ta­ki fua­rı gez­mek is­te­yen öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve emek­li­le­re ücret­siz olan fu­ar gi­riş be­de­li 5 YTL ola­rak be­lir­len­di. Fu­ar, 8 Ka­sım 2008 tarih­ine kadar 11.00 20.00 sa­at­le­ri, ka­pa­nış gü­nü 9 Ka­sım ta­ri­hin­de ise 11.00-19.00 saatle­ri ara­sın­da ziyaret edi­le­bi­le­cek.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı