Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Vizyondakiler
31 Ekim 2008 Cuma | 09:50

 

 

 

 

 Zor Karar

Bir katilin anatomisi

Os­car ve Al­tın Kü­re ödül­lü Ni­co­las Ca­ge'in baş­rol­de oy­na­dı­ğı film, söz­leş­me­si­ni yap­tı­ğı cinayet­ler se­ri­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için Tay­land'a gi­den bir ki­ra­lık ka­ti­lin ha­ya­tın­da­ki beklenme­dik kök­ten de­ği­şim­le­ri ve dö­nü­şüm­le­ri ko­nu alı­yor... Jo­e (Ni­co­las Ca­ge), Su­rat ad­lı acı­ma­sız suç pat­ro­nu­nun dört düş­ma­nı­nı öl­dür­mek üze­re Tay­land'ın baş­ken­ti Bang­kok'a gider. Bu ül­ke­yi hiç ta­nı­ma­dı­ğı için ken­di­si­ne yar­dım et­me­si ve yol gös­ter­me­si için Kong ad­lı bir do­lan­dı­rı­cıy­la an­laş­ma ya­par. İşi­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra onu da öl­dü­rüp bü­tün iz­le­ri yok etme­yi plan­la­mak­ta­dır. İşin tu­ha­fı, tam bir yal­nız kurt olan Jo­e ken­di­si­ni bu genç ada­ma akıl ho­ca­lı­ğı ya­par­ken bu­la­cak, bu ara­da ye­rel bir dük­kan­da ça­lı­şan sa­ğır ve dil­siz bir kı­za adım adım aşık ola­cak­tır. Bang­kok ken­ti­nin mest eden gü­zel­lik­le­rin­de iler­le­me­ye ça­lı­şan Jo­e, ken­di va­ro­lu­şu­nu sor­gu­la­ma­ya baş­lar. Kat­li­am za­ma­nı gel­di­ğin­de ise Jo­e ar­tık de­ğiş­miş, bam­baş­ka bi­ri­si ol­muş­tur.

Filmin künyesi

O­ri­ji­nal A­dı: Bang­kok Dan­ge­ro­us
­Yö­net­men: Danny Pang
O­yun­cu­lar: Ni­co­las Ca­ge,
C­har­li­e Yo­ung 

 

Mükemmel Bir Gün
 Yö­net­men­li­ği­ni Fer­zan Öz­pe­tek'in yaptığı film ba­sit ama sü­rük­le­yi­ci bir se­nar­yo üze­ri­ne ku­ru­lu. Fil­min ko­nu­su özet­le şöy­le: Em­ma ve An­to­ni­o iki ço­cuk­lu ev­li bir çift­tir ve bir yı­la ya­kın bir za­man­dan bu ya­na ay­rı ya­şa­mak­ta­dır­lar. An­to­ni­o es­ki­den eşiy­le pay­laş­tı­ğı ev­de tek ba­şı­na kal­mak­tay­ken Em­ma ço­cuk­la­rı da ala­rak an­ne­si­ne ta­şın­mış­tır. Bir ge­ce, Pa­laz­zo'ya bir bas­kın eki­bi çağ­rı­lır. Po­lis, si­lâh ses­le­ri­nin du­yul­du­ğu apart­ma­na gi­rer. "Mü­kem­mel Bir Gün", hız­lı bir akış­la, bu an­dan 24 sa­at ön­ce ge­li­şen olay­la­rı ve bir grup in­sa­nın ba­sit ha­ya­tı­nı ele alı­yor. Bir nevi hayatın sıkıntılı anları...

Filmin Künyesi

O­ri­ji­nal A­dı: Gi­or­no P­re­fet­to
Yö­net­men: Fer­zan
Öz­pe­tek
O­yun­cu­lar: Va­le­ri­o Mas­tand­re­a, I­sa­bel­la Fer­ra­ri, S­te­fa­ni­a Sand­rel­li
Tür: D­ra­ma

Nekrüt

Yö­net­men­li­ği­ni U­laş Ak'ın yap­tı­ğı film­de bir çok ün­lü is­mi bi­ra­raya ge­ti­ri­yor. U­za­yın de­rin­lik­le­rin­de var­lı­ğı­nı sür­dü­ren "Nek­rüt" ge­ze­ge­ni sa­kin­le­ri ha­yat­la­rı­nı ay­ran tü­ke­te­rek sürdür­mek­te­dir. Ne var ki, ge­ze­ge­nin ay­ran s­tok­la­rı hız­la tü­ken­mek­te­dir. Ge­ze­ge­nin yö­ne­tim kon­se­yi; tü­ke­nen stokla­rı ü­ze­ri­ne bir top­lan­tı ya­par­lar ve Dün­ya ge­ze­ge­nin­den Tür­ki­ye'de ay­ran ü­re­til­di­ği­ni tes­pit e­der­ler. Ar­dın­dan Türkiye'ye üç ö­zel gö­rev­li­nin gön­de­ril­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir. Nek­rüt­lü­ler'in Tür­ki­ye'yi seçmelerinin i­ki ne­de­ni var­dır. İl­ki Türk­le­rin de ay­ran ü­re­ten can­lı­lar ol­ma­sı, di­ğe­ri i­se, Nek­rüt a­dı­nın ters­ten Tür­ken di­ye o­kun­ma­sı­dır...

Filmin künyesi

­Yö­net­men: U­laş Ak
O­yun­cu­lar: Er­kan Taş­dö­ğen, Ba­şak Sa­yan, Duy­gu Çe­tin­ka­ya,
Tü­rü: Ko­me­di

Düşes

İngiliz sarayında keşmekeş

Baş­rol­le­rin­de, ak­tris Kei­ra Knigh­tley ve os­car ada­yı oyun­cu Ralph Fi­en­nes'i gör­dü­ğü­müz film, Ge­or­gi­ana Duc­hess of De­vons­hi­re ki­ta­bın­dan uyar­la­ma­dır. 18. yy. son­la­rın­da ge­çen film­de, dö­ne­min gü­zel ka­dın­la­rın­dan olan Dü­şes Ge­or­gi­ana Ca­ven­dish'ın ya­şa­dı­ğı olay­lar ko­nu ediliyor. Müs­rif­li­ği ve po­li­ti­ka­ya el at­ma­sı so­nu­cun­da iti­ba­rı­nı kay­be­den Dü­şes, De­vons­hi­re Dü­kü ile ev­li ol­ma­sı­na rağ­men adı­nın baş­ka bi­riy­le anıl­ma­sı yü­zün­den, kar­ma­şık iliş­ki­le­rin başla­ma­sı­na se­bep olur.

Filmin künyesi

O­ri­ji­nal A­dı: T­he Duc­hess
Yö­net­men: Sa­ul Dibb
O­yun­cu­lar: Ke­i­ra K­night­ley, Ralph Fi­en­nes,
Tü­rü: D­ra­ma

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı