Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Ca­mi­le­rin ta­cı on­dan
28 Ekim 2008 Salı | 08:55

Ba­kır­cı­lık ya­pan ai­le­si­nin onuncu ne­sil us­ta­sı olan Ga­zi­an­tep­li Ya­şar Ker­van­cı­oğ­lu, eser­le­rini Ana­do­lu'nun her kö­şe­si­ne yol­la­mış. Hat­ta Su­ri­ye'nin Şam ve Ha­lep vi­la­yet­le­ri­ne bi­le...

Kü­çük bir Ana­do­lu şeh­ri... Be­le­di­ye ho­pör­le­rin­de can­hı­raş bir anons: "Dik­kat dik­kat!... Şeh­ri­miz sa­kin­le­rin­den alem­ci fi­lan ve­fat et­miş­tir. Ce­na­ze­si bu gün ikin­di Mer­kez Ca­mi­sin­de kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zın­dan son­ra as­ri me­zar­lı­ğa..."
Şeh­re gü­nü bir­lik gel­miş bir ya­ban­cı "alem­ci" ke­li­me­si­ne pek ta­kar, "ay­ya­şın mey­hu­run ce­na­ze­si­ne kim gel­sin ki" der "anons okut­ma­ya da utan­mı­yor­lar!"
Va­kit gi­rin­ce zikr olu­nan ca­mi­de olur. Aman Ya Rab­bi bir ka­la­ba­lık, bir iz­di­ham... Ce­ma­at cad­de­le­re ta­şar.
Bi­zim­ki me­rak­lı ya, bi­ri­ni ke­na­ra çe­kip so­rar: "Bu adam alem­ci de­ğil miy­di?"
- Alem­ciy­di.

- Pe­ki bu ka­la­ba­lık da ne­si?
Mu­ha­ta­bı "ha­aa an­la­dım" de­yip açık­lar: "Rah­met­li öy­le alem­ci de­ğil­di, (mi­na­re­yi gös­te­rir) böy­le alem­ciy­di!"


ON NESİL SON NESİL
Ney­se biz ge­le­lim Ya­şar am­ca­mı­za... O Ga­zi­an­tep'in son alem­ci­si. Bu gü­ne ka­dar bin­ler­ce alem yap­mış, tak­mış, kub­be­le­re mi­na­re­le­re za­ra­fet kat­mış. Ba­kır ömür­lü bir mal­ze­me, onun alem­le­ri de asır­lar­ca ca­mi­ler­de du­ra­cak, us­ta­sı­na rah­met oku­ta­cak. "Bu iş ba­ba mes­le­ği mi?" di­ye so­ru­yo­ruz, gü­lü­yor: "Ba­ba­dan da öte de­de mes­le­ği. Ba­bam Ba­kır­cı Ök­keş (Uka­şe), onun ba­ba­sı İb­ra­him Us­ta, onun ba­ba­sı Mu­ham­med Us­ta, onun ba­ba­sı Ka­zan­cı Ha­lil -ki 115 se­ne ya­şamıştı- ve onun ba­ba­sı Ke­nan Efen­di hep alem yap­mış, Ker­van­cı­oğul­la­rı tam on ne­sil bu iş­le uğ­raş­mış­lar."

-De­ği­şik mal­ze­me­ler gö­rü­yo­ruz bu­ra­da?
-Alem saç­tan pi­rinç­ten de ola­bi­lir ama ba­na so­rar­san kır­mı­zı ba­kır­dan şaş­ma. Ba­kır, gü­zel ve mu­ka­vim bir mal­ze­me­dir an­cak ken­di ha­li­ne bı­ra­kır­sa­nız ye­şil­le­nir. Bu yüz­den ba­zı­la­rı­nı ni­ke­laj­la kap­lı­yor, ba­zı­la­rı­na da bo­ya ver­nik atı­yo­ruz.

-Kaç ki­lo bun­lar?
-De­ği­şir ama 20 ki­lo çe­ker en azın­dan. Uç­la­rı dö­küm, en çok is­te­nen şe­kil ay yıl­dız ve hi­lal. Çift mi­na­re­li ca­mi­ler­de Al­la­hü tea­la'nın ve Mu­ham­med Aley­his­se­la­mın ism-i şe­rif­le­ri yan ya­na kul­la­nı­lı­yor.

-Sor­mak adet ol­muş iş­ler na­sıl?
-An­tep'in ba­kır­cı­lık­ta­ki ünü ma­lum. Ana­do­lu'nun her kö­şe­si­ne mal yol­lu­yo­ruz, da­ha­sı Ha­lep, Şam... Sa­yı­sız kal­fa ye­tiş­tir­dim yi­ne ye­tiş­ti­ri­yo­rum ama es­ki ke­sa­fet kal­ma­dı. Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­sun bir za­man­lar 8-10 ki­şi tı­kır­dar­dı şu­ra­da...

-Çar­şı gü­rül­tü­lü, iyi kafanız götürüyor?
Bir ömür çın çın çe­kiç se­si din­le­dik, nin­ni gi­bi ge­li­yor. Ba­kır­cı­lık ko­lay ­ge­çi­le­cek sev­da de­ğil. Tiryakilik yapıyor.

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı