Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
Vizyondakiler
24 Ekim 2008 Cuma | 07:41

PARİS
­Ö­lü­mü dü­şü­nün­ce!..
Filmin künyesi
Yö­net­men: Ced­ric K­la­pisch
O­yun­cu­lar: Ju­li­et­te Bi­noc­he, Ro­ma­in Du­ris, Fab­ri­ce Luc­hi­ni, M. Zey­ned­din Se­lim
­Tü­rü: D­ra­ma

Fran­sa'nın dün­ya­ca ün­lü ak­tö­rü Ju­li­et­te Bi­noc­he ile Fab­ri­ce Luc­hi­ni ve Ro­ma­in Du­ris gi­bi ün­lü oyun­cu­la­rın yer al­dı­ğı film çar­pı­cı bir kur­gu üze­ri­ne otur­tul­muş. Bü­yük bir us­ta­lık­la ya­zıl­mış ve ha­ya­tı hoş bir bi­çim­de yo­rum­la­yan bu hi­kâ­ye, has­ta ve öle­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nen Pi­er­re is­min­de bir Pa­ris­li'yi an­la­tı­yor. Pi­er­re (Ro­ma­in Du­ris) ölüm­cül bir has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğün­de kız kar­de­şi (Eli­se) ve çev­re­sin­de­ki bü­tün dost­la­rı ha­ya­tı Pi­er­re için ko­lay­laş­tır­mak için uğ­ra­şır. Pi­er­re'nin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, çev­re­sin­de­ki in­san­la­ra ye­ni ve fark­lı bir göz­le bak­ma­sı­na ne­den olur. Ken­di ölü­mü­nü dü­şün­mek, ken­di ha­ya­tı­na, baş­ka in­san­la­rın ha­yat­la­rı­na ve bü­tün şe­hir ha­ya­tı­na bir­den­bi­re ye­ni bir an­lam ka­tar. Mey­ve ve seb­ze sa­tı­cı­la­rı, fı­rı­na ko­şan bir ka­dın, iş­çi, dans­çı, mü­hen­dis, ev­siz adam, üni­ver­si­te pro­fe­sö­rü, mo­del, Ca­me­ro­on'lu ya­sa dı­şı bir göç­men ar­tık bir­bi­rin­den fark­lı ki­şi­ler­den olu­şan bü­tün çev­re­si san­ki onun için bir ara­ya gel­miş­tir...


TES­TE­RE 5
O­ri­ji­nal A­dı: Saw -5
Yö­net­men: Da­vid Hackl
O­yun­cu­lar: To­bin Bell, Cos­tas Mand­lor, S­cott Pe­ter­son, Ju­li­e Benz
Tü­rü: Kor­ku- Ge­ri­lim

Yö­net­men­li­ği­ni Da­vid Hackl'in yap­tı­ğı "Tes­te­re-5"de, To­bin Bell, Cos­tas Mand­lor Scott Pat­ter­son, Ju­li­e Benz baş­rol­le­ri pay­la­şı­yor. Tes­te­re se­ri­si­nin her bö­lü­mün­de bir se­ri ka­ti­lin sı­nır­la­rı zor­la­yan ci­na­yet­le­ri gös­te­ri­li­yor. Ço­cuk­la­rın sey­ret­me­me­si ge­re­ken bir film olan Tes­te­re'nin her sah­ne­si kan ve vah­şet­le do­lu. Se­ri­nin en id­di­alı bö­lü­mü ola­rak be­lir­ti­len "Tes­te­re 5" ge­ri­li­min ya­nı sı­ra vah­şe­tin gör­sel şö­le­ni gi­bi. Film­de Hoff­man, Jig­saw ef­sa­ne­si­nin en son va­ri­si gi­bi gö­zük­mek­te­dir. Ama sır­rı teh­li­ke al­tı­na gi­rin­ce, ya­rım kal­mış iş­le­rin pe­şi­ne dü­şer. Ya­ni ye­ni bir ci­na­yet­ler se­ri­si­ne adım atıl­mak­ta­dır.

ÜÇ MAY­MUN
Yö­net­men: Nu­ri Bil­ge Cey­lan
O­yun­cu­lar: Ya­vuz Bin­göl, Ha­ti­ce As­lan, A. Rı­fat Şun­gar
Tü­rü: D­ra­ma

Nu­ri Bil­ge Cey­lan'ın ka­le­min­den ve ba­kış açı­sın­dan be­yaz per­de­ye ak­ta­rı­lan film Can­nes'dan ödül­le dön­dü. Fil­min ge­nel öze­ti şöy­le; "Kü­çük za­af­la­rın bü­yük ya­lan­la­ra dö­nü­şe­rek par­ça­la­dı­ğı bir ai­le baş­la­rı­na ge­len kor­kunç ger­çe­ği ört­bas ede­rek her şe­ye rağ­men bir ara­da kal­ma­ya ça­ba­lar. Al­tın­dan kal­ka­ma­ya­cak­la­rı acı­la­ra ya da so­rum­lu­luk­la­ra ma­ruz kal­ma­mak adı­na kor­kunç ger­çe­ği bil­mek için "Üç May­mun"u oy­na­mak zo­run­da­dır­lar. Ama ger­çek gün yü­zü­ne çı­ka­cak­tır.

DEVRİM ARABALARI

Yönetmen: Tolga Örnek, oyuncular Halit Ergenç, Uğur Polat ve Altan Erkekli... Devrim Arabaları’nı üretme görevini üstlenmiş 23 mühendisin, kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atarak girdikleri macerayı, zamanla, yoklukla, politikayla, karşılarına çıkan sayısız engelle mücadelelerini anlatıyor. 60 günde çekilen film tarihin kapılarını aralıyor...


Sİ­HİR­Lİ ŞE­HİR
O­ri­ji­nal A­dı:
T­he City Em­ber
Yö­net­men: Gil Ke­nan
O­yun­cu­lar: Bill Mur­ray, Tim Rob­bins, Sa­o­ir­se Ro­nan, Toby Jo­nes
Tü­rü: Ge­ri­lim

Je­an­ne Dup­ra­u'nun 2003 yı­lın­da ya­yın­la­nan ay­nı ad­lı ki­ta­bın­dan uyar­la­nan fil­min se­nar­yo­su­nu Ca­ro­li­ne Thomp­son yaz­dı, yö­net­men­li­ği­ni Gil Ke­nan üst­len­di. Film­de Li­na ve Do­on ad­lı iki ço­cu­ğun öy­kü­sü an­la­tı­lır. On­lar, gök­yü­zü­nün her za­man ka­ran­lık ol­du­ğu, gü­ne­şin doğ­ma­dı­ğı Em­ber ken­tin­de ya­şar­lar. Bu yüz­den kent­te ve ev­ler­de sü­rek­li ışık­lar yan­mak­ta­dır. Em­ber ken­ti­nin ener­ji kay­nak­la­rı­nın tü­ken­me­ye baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te lam­ba­lar da tit­re­şe­rek sön­me­ye yüz tu­tar. Bu­nun üze­ri­ne iki kar­deş, Em­ber ken­ti­nin ku­ru­lu­şun­dan be­ri var olan gi­ze­mi çöz­mek ve in­san­la­ra gün ışı­ğı­nı sağ­la­mak için ça­re­ler ara­ma­ya baş­lar­lar.

 

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı