Ana Sayfa
Özel Dosyalar
İnsan ve Toplum
İz Bırakanlar
Faydalı Bilgiler
 
Kültür Sanat
Polemik
Sudoku Oyna
Sesli Kütüphane
İletişim
Hakkımızda
Ö. Çetin Engin
Saflık, tarife muhtaç...
İrfan Atasoy
İyiyim!..
Vehbi Abimizin yazıları
"O büyük günde buluşuncaya kadar sevenlere sabır, selamet;
Mahrum kalmışlara da insaf ve itidal dilerim..." - Vehbi Arvas
19. yüz­yıl dün­ya­sı bu ser­gi­de
23 Ekim 2008 Perşembe | 23:07

Top­ka­pı Sa­ra­yı, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş. ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen muh­te­şem bir ser­gi­ye ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş ta­ra­fın­dan açı­lan "Sul­tan İkin­ci Ab­dül­ha­mid'in Ar­şi­vin­den Dün­ya Ser­gi­si"nde Sul­tan'ın dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­den ün­lü fo­toğ­raf­çı­ya çek­tir­di­ği ve ken­di­ne he­di­ye ola­rak gön­de­ri­len fo­toğ­raf­la­rı ser­gi­le­ni­yor. Ayrıca ser­gi kap­sa­mın­da, 80 fo­toğ­raf­tan olu­şan albümkitap ha­zır­lan­dı.Yıl­dız al­büm­le­ri di­ye de bi­li­nen Ab­dül­ha­mid Han'ın ar­şiv­de, Os­man­lı coğ­raf­ya­sı, Ame­ri­ka ve Uzak­do­ğu'nun da bu­lun­du­ğu 19 ül­ke­de çe­ki­len ve 1880-1905'li yıllara şahitlik eden 35 bin fo­toğ­raf bu­lu­nu­yor. Ta­rih­çi­ler için bel­ge ni­te­li­ği ta­şı­yan fo­toğ­raf­la­rın en önem­li özel­li­ği ise bir kıs­mı­nın renk­len­di­ril­miş ol­ma­sı. Fo­toğ­raf­lar 1880'li yıl­la­rın şart­la­rın­da ba­sıl­dık­tan son­ra ün­lü res­sam­lar ta­ra­fın­dan renk­li ha­le ge­ti­ril­miş. Bu se­bep­le renk­li fo­toğ­raf­la­r dik­kat­le in­ce­len­di­ğin­de bo­ya iz­le­ri gö­rü­le­bi­li­yor. Fo­toğ­raf­lar­da Do­ğu ül­ke­le­rin­de in­san un­su­ru ön pla­na çı­kar­ken, ba­tı­lı ül­ke­ler­de ta­ri­hi me­kan­lar dik­kat çe­ki­yor. Av­ru­pa'da­ki ta­ri­hi mekanları Brand­seph, Gi­or­gi Som­mer, J. Lau­rent, Ame­ri­ka'da­ki­le­ri H.T. Ant­hony, Asya'daki­le­ri ise Ku­sa­ka­be Kim­be­i, C.Sa­bo­un­ci, Pas­cal Se­bap ve Or­den gi­bi dö­ne­min en us­ta fotoğ­raf­çı­la­rı res­met­miş. Ser­gi 16 Ka­sım ta­ri­hi­ne ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek.
ÜNLÜ RESSAMLAR RENKLENDİRDİ
Fo­toğ­raf­la­rın çe­kil­di­ği dö­nem­ler­de renk­li bas­kı müm­kün ol­ma­dı­ğın­dan, fo­toğ­raf­lar ün­lü ressam­lar ta­ra­fın­dan renk­len­di­ril­miş.

Kaynak: M. Kurtbay Önür/Türkiye

  kültür sanat kategorisindeki en yeni içerikler
- Türk sinemasını bekleyen büyük tehlike…
- Sinemeseverler Azalıyor mu?
- Kâbe'deki Osmanlı Revakları Yıkılmayacak...
- TGRT FM 19 Yaşına Girdi....
- Van seyahatim...
- Mona Lisa'nın sırrını çözecek mezar açıldı!
- Cannes Film Festivali Başlıyor!
- İstanbul Film Festivali Başlıyor
- Burhan Kuzu’dan Gündem Oluşturacak Kitap...
- Mesir Festivali Başladı
- 3500 Vakıf Eseri Restore Edildi...
- Vizyona 6 Film Girdi...
- Oscar'a "Zoraki Kral" Damgası...
- Washington'da Osmanlı İzleri...
- Tarihî bir mevlid...
- 2010 Oscar adayları belli oldu...
- Vizyonda Bu Hafta...
- "Muhteşem" Tepki...
- Altın Küre'de "Sosyal Ağ" Damgası...
- "Muhteşem Yüzyıl"a Rekor Şikayet
- Necati Cumalı'nın bilinmeyen şiiri!..
- Mahmut hoca taburcu oldu!..
- Dizi Süreleri Kısalacak mı?
- S. Ahmet Arvasi dualarla anıldı...
- Ulucanlar İşkence Müzesi Oldu...
- Bu kategoridekileri listele
   
SaatliMaarif.com
Sınırı çizilen her özgürlük tanımı kalemimizin mürekkebidir....
Bir Derinev Yapımı